سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
گوناگون

خوشا لندو خوشا آب وهوایش                    خوشا آن منظربی انتهایش

جلوی چشم ده کوهی بلنداست                    نشان قبله روستای لنداست

بسی چشمه میان آن، کوه هست             «اوتره» آبشارش باشکوه هست

اوتره چشمه اش سردوزلال است                میان کوه آبش بی مثال است

به لطف آن خدای هردو عالم                         رسد آبش به آبادی دمادم

قســـــــــــم برآسمان آبی لند                           نبیند دیده ای بی آبی لند

به زیرکوه یک رودی خروشان            به سازبرف وباران هست جوشان

کناررود زارم یک مزاراست                   امان ازسیل وطوفان بهاراست

امام زاده عبـــــــدالله کنارش                     هم آقافاضــــلی اندرجــوارش

مراپندی زگشت روز گـــاراست           خـــزان اینجا، امید وکشت کاراست

زمستانـــش بســی پربرف وسوزاست          بخاری ها همه هیزم سوزاست

رواج است درزمستان شــب نشینی                 نبینی تود گــرجا این چنینی

بهـــارش دامن صحــراپرازگل                          سراسرمزرعه آوازبلبل

به فروردین که بــــرف کوه شدآب               به لطــــف تابش گرمای آفتاب

دلـــــــــم هردم کند بی تابی لند                     برای هرشب مــهــتــابی لند

به تــابستان شودده پرزمردم                    برای دست چیــن جـــو وگـــندم

بنای خــانه ازچوب گل وسنگ                      همه مردم ده فامیل ویکرنگ

عدد خــانه هایش شصت وپنج است                عدد خاندانش هـفــت گنج است

نبـــاشد خانه هادربند ودیوار                     خداوندا به این شکــلــش نگهدار


اگرچه مردمــش کم بـــرگ وسازند                قسم برنان همه مهمان نوازند

سـوغــاتشان کره ودوغ لوراست                   صفای صفره ها نان تنوراست

هــنـرمــردم ده کشت وکاراست                     امـــید شان به باران بهاراست

یقینا دامـــداری هم ردیف است               چو کشت وکارآن شغل شریف است

بسی زیبـــــا بود این روستــایم                  به جـــان ودل من آن رامی ستایم

الــــهی تازمین گردد شب روز                     تو ای لندی شوی پیروز پیروز

«شعرازمحسن داعی»

تقدیم به زادگاهم واهالی محترم آنتاريخ : جمعه 22 آذر1392 | 19 | نویسنده : حسین ملایی |

بسم الله الرحمن الرحیم

هدف از ایجاد وبلاک استفاده ازفضای موجود برای کسترش ادب واخلاق اسلامی وابراز عقیده درباره مسایل گوناگون اعم ازسیاسی اقتصادی واجتماعی ومعرفی منطقه محروم هزار حریب وشناساندن پتانسیلهای موجود درمنطقه جهت جذب سرمایه سرمایه گذاران وایجاداشتغال مولد ودرنتیجه شکوفاشدن استعدادهای بالقوه موجود درمنطقه هزار جریب واقع دراستان مازندران شهرستان بهشهر بخش یانسر بویژه روستای لند است ازهمه بازدید کنندگان عزیز تقاضای کمک دارم در آینده بیشتر درباره روستای لند خواهم نوشت.تاريخ : سه شنبه 27 دی1390 | 21 | نویسنده : حسین ملایی |

باردیگرملت ایران درسی هفتمین سالگرد پیروزی  انقلاب اسلامی با حضورغرورانگیز خود عزم خودرا برای چند مین بار درپشتیبانی ازنظام جمهوری اسلامی واستقامت دربرابر همه تنگنا های تحمیلی دشمنان این آب وخاک را به نمایش گذاشت اما کودک تنبل وکند ذهن استکباربا همه تودهنی که ازملت ایران درسراسردنیا می خورد بازهم سر عقل نیامده وهمچنان به دور باطل خود می چرخد نکته ای که لازم است خاطرنشان کنم این است که حضوراقشار مختلف با گرایش های مختلف فقط وفقط به خاطر انقلاب ودست آوردهای آن  درتمامی صحنه ها حاظرمی شوند نه بخاطرحمایت ازیک جناح ویا یک فرد خاص این کوته فکری است که حضور مردم را مصادره به مطلوب کنند البته اینها خودشان را حافظ انقلاب واسلام می پندارند وفکر می کنند غیرخودشان همه یا جاسوسند ویامزدور استکبار باید به این عده یادآورشد اولا ملت بخاطرآنهاوامثال آنها قدمی برنمیدارد قبول ندارند این گوی واین هم میدان ثانیا این خود محوریها مردم را پراکنده می کند وبنده قول می دهم اگر اینها دست ازسرمردم بردارند ملت ایران حماسه های باشکوه ترازاین خوهد آفرید.دلسوزان نظام برای به حاشیه راندن افراطیون هتاک قدمی بردارند جلوی ضرر را باید قبل ازورود گرفت که مسامحه دربرابر آن خسارت آفرین خواهد بود.        تاريخ : جمعه 24 بهمن1393 | 16 | نویسنده : حسین ملایی |

دهه فجر

مردم ایران 36سالگی برپائی نظام جمهوری اسلامی را جشن می گیرند انقلاب اسلامی ایران درطول تاریخ بی نظیراست مردم ایران فقط وفقط با تکیه برقدرت لایزال الهی واراده آهنین خود وهدایتهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ابرمرد تاریخ حضرت امام خمینی کبیر(رض) انقلاب خودرابه ثمررسانده و36سال علی رغم همه دسیسه های بد خواهان همچنان با شتاب فراوان به پیش می رود اگردردوران ستم شاهی حاکمان طاغوتی آن دربرابرمردم ایران فخرفروشی می کردند ولی دربرابراستکبارخواروذلیل بوده اندو جزاطاعت چاره ای نداشته اند ولی امروز ایران درتمام عرصه ها(استقلال،علم و فناوری،ودیپلماسی و...) استکبارجهانی به سرکردگی آمریکارا به زانو درآورده درگذشته ایران مثل دولتهای بی خاصیت منطق همچون عربستان وکشورهای حوزه خلیج فارس حتی اروپا تنها اجازه پیروی بی چون چرا داشته تا جائیکه عزل ونصبهای مقامات با نظر آمریکاصورت می گرفت ولی امروز ایران نه تنها قدرت خودرا به رخ می کشد بلکه حرف خودش رادرصحنه های بین المللی به کرسی می نشاند مؤفقیتهای ایران دربحث هسته ای،وبین المللی مثل سوریه، عراق، لبنان، فلسطین، یمن،نمونه های عینی وشاخص آن است امروز شاید به مسؤلین نظام انتقاد های تند وتیزداشته باشیم ولی از انقلاب مان ذره ای پشیمان نیستیم انقلاب ما ناموس ماست ازآن باجان ودل مراقبت می کنیمتاريخ : پنجشنبه 16 بهمن1393 | 23 | نویسنده : حسین ملایی |

بسمه تعالی
مسائل اقتصادی درزندگی ابناء بشر آنچنان اهمیت پیداکرده که نادیده انگاشتن آن غیرممکن است بهمین دلیل ملتها ودولتها برای توسعه وپیشرفت مبادرت به برنامه ریزی کوتاه مدت وبلندمدت می کنند اما گاهی برنامه ریزیها با عدم شناخت امکانات موجود کشور ویا توجه به نسخه های دیگرکشورها ومؤسسات وبنگاه های اقتصادی مثل بانک جهانی نتیجه مطلوب ببار نمی آورد ولی اگر برنا مه ریزان و مد یران اقتصادی و صاحب نظران به امکانات باالقوه کشور واقف و به آن توجه کنند بسیاری ازمشکلات و محدودیتهای اقتصادی رفع خواهد شد.
یکی از مزیتهای هر کشور ازجمله ایران وجود روستاهاست که با کمال تأ سف امروزه بخش زیادی از روستاها از توانایی خود که تولید محصولات کشاورزی و دامپروری است خارج شده است. از بهترین و دست یافتنی ترین راه رسیدن به اقتصاد مقاومتی که کشور را در برابر تهدید ات بدخواهان ملت ایران مصونیت ببخشد لزوم احیای روستاهای سراسر کشور است بخش عظیمی ازروستائیان بدلیل هزینه بالای آماده سازی اراضی جهت کشت محصولات و همچنین وضعیت نامطلوب مالی اکثرروستائیان و نیز عدم حمایت مؤثردولت، رغبتی برای کشاورزی وحتی پرورش محصولات باغی نداشته وخیل عظیمی ازآنها به سمت شهرهای اطراف مهاجرت کرده اند و به مصرف کننده صرف تبدیل شده اند که این خود تهدید بسیاربزرگی است چرا که تمام برنامه ریزیهای صورت گرفته را خنثی می کند درصورت حمایت دولت روستائیان همچون صحنه های دیگر نقش پررنگی درتحقق اقتصاد مقاومتی خواهند داشت حمایت مالی ازروستائیان منافع بسیاری برای کشورخواهد داشت رونق کشاورزی امنیت پایدار را برای کشور درپی خواهد داشت تأکید می کنم توجه به شهرها فراموشی روستا را به دنبال دارد بهترین راه حل معضلات شهری (ترافیک،آلودگی هوا، و....)احیای روستا های کشوراست.%تاريخ : جمعه 26 دی1393 | 21 | نویسنده : حسین ملایی |

باسمه تعالی شأنه

عید سعید مبعث را برمسلمین جهان تبریک عرض می کنم

امروز روزبعثت پیامبر عظیم الشأن اسلام که خداوند تبارک وتعالی برمردم منت نهاد ویکی ازبرترین مخلوقات خود را برای هدایت بشر برگزیده براستی پیامبرعظیم الشأن درمدت رسالت خود نهایت کوشش وتلاش خودرا به خرج داده که تعدای بیشتر ازمردم را به راه راست هدایت کند تمام هم وغم رسول خدا این بود که مردم با جهالت عمرخودرا تباه نکنند دعوت رسول خدا برای رسیدن به حکومت نبود بلکه برای نجاة انسان بود واین رسالت الهی را به نحو احسن انجام تا جائیکه خداوند درقرآن به حسن خلق آن حضرت شهادت می دهد وحتی درجائی ازقرآن آن حضرت را به عنوان اسوه حسنه معرفی می کند البته زبان بنده الکن ازآن است که بخواهم درشأن برترین مخلوق خداوند سخن بگویم باکمال تأسف باید عرض کنم امروز جهان اسلام گرفتار عدّه ای افراطی کم خرد شده که جزکشتن وویرانی به چیز دیگری نمی اندیشد البته اینها هیچ سنخیتی با هیچ طیفی ازمسلمین ندارند چرا که اسلام دین مهربانی ها ورحمت است شک نداریم افراطیون جاهل که درکشورهای مختلف به جنایت مشغول هستند بلا شک فریب خوردگانی هستند که دردام دشمنان افتاده اند دشمنان اسلام برای اسلام هراسی وبد نامی اسلام ازهیج جنایتی ابا ندارد ترویج فرقه گرائی دربین ملل مختلف ومشغول کردن ملل مختلف دراختلافات فرقه یکی ازسیاستهای جذاب وکم هزینه ودست آورد های فراوان برای مستکبرین به شمار می رود این سیاست مزورانه اختصاص به اهل سنت ندارد ودرمیان شیعیان به شکل دیگری دنبال می شود ایجاد جنگهای داخلی میان کشورهای اسلامی که منجر به تضعیف سرمایه های مادی ومعنوی مسلمین می شود یکی ازسیاستهای راهبردی دشمنان اسلام است درایران این سیاست به این ترتیب است که باایجاد اختلاف ومشغول کردن مسئولین به اختلافات ایجادشده وصرف تمام سرمایه ی کشور به اختلافات بی حاصل با کمال تأسف این اختلافات با نام ارزشهای اسلامی انجام میگیرد البته عده ای ریاست طلب پشت سر ساده لوحان هستند وبه عنوان محرک اصلی عمل میکنند ملت باید باهوشیاری هرچه تمام تر فریب مدعیان دروغین دینداری را نخورند چرا که آنها درطول هشت سال گذشته امتحان خودشان را پس داده اند ونشان داده  اند هدف اصلی آنها قدرت است وارزشهای دینی ومسائل فرهنگی تنها یک محمل ووسیله برای آنها است چرا که اگر ذره ای مسایل فرهنگی ومنافع ملت برایشان اهمیت داشت درهشت سال گذشته با توجه به گسترش فساد وبی عملی وناکارآمدی دولت گذشته وگسترش بیکاری وتعطیلی کارخانه ها وافزایش فقر وگرانی فزاینده که مستضعفین که ادعا می شود صاحبان اصلی انقلاب هستند بیشترین فشار زندگی به آنها تحمیل شده کوچکترین حرکتی می کرده اند وامروز که کشور تقریبا رو به ثبات می رود آقایان نگران شده اند شاید نگرانی اصلی  اینها آرامش مردم است اینبار مسئولین نباید اجازه دهند عده ای خود سر با زیر پاگذاشتن همه قوانین سد راه رشد وتعالی کشور بشوند به امید آن روزتاريخ : سه شنبه 6 خرداد1393 | 10 | نویسنده : حسین ملایی |تاريخ : دوشنبه 5 خرداد1393 | 0 | نویسنده : حسین ملایی |
 

بنام ایزد هستی

پیرامون راهکارهای رشد وتعالی کشور مطالبی را یادآورشده ام یکی ازمحمترین عامل رشد هم گرائی ملی است به این معنی که آحاد ملت فارغ ازوابستگیهای جناحی وحزبی روی منافع ملی دارای وحدت عملی باشیم تمام سرمایه های مادی ومعنوی خودمان را دراین راه بکارگیریم وپس ازاولویت بندیها ودرنظر داشتن توانمندیها وقابلیتها ی مناطق مختلف به صورت همزمان یک برنامه جهادی را همه باهم آغازکینم بنده قابلیتهای منطقه چهاردانکه ودودانگه هزارجریب ازاستان مازندران (مناطق کوهپایه ای شهرهای بهشهرنکاه وساری گلوگاه وغیره ) را معرفی می کنم این مناطق قابلیتهای زیادی درتولید گوشت قرمز، ولبنیات، خوراک دام وطیور، وتولید محصولات باغی رادارد ولی بنا به دلائلی این قابلیتها مغفول مانده مهمترین دلیل آن عدم شناخت وآگاهی ساکنان مناطق یادشده به قابلیتها ی مناطق خود آنهاست مسئولان کشاورزی با برگزاری جلسات آموزش مردم را به توانمندیهای خود آگاه کنند ودلیل دوم فقر حاکم بر مردمان این مناطق است که توان بهره بری را ازآنها سلب کرده پیشنهاد مشخص بنده به دولت مردان این است که بجای سرازیرکردن سرمایه کشور به چاه ویل شهرها که تمامی ندارد بلکه روز به روزشهرها گسترش پیداکرده  ورقم بیشتری را می طلبد ساکنین شهرها موظف به تأ مین هزینه های شهر خودشان بشوند وسرمایه کشوبه سمت روستاها سوق داده بشود وسرمایه ملی به سمت  تولید  محصولات استراتژیک هدایت بشود دراین چند اتفاق مهم رخ می دهد.

1- تولید رونق میگیره واقتصاد مقاومتی تحقق پیدا می کند.

2- با آبادانی ورونق روستا مهاجرت معکوس اتفاق می افتد.

3مسئله بغرنج آلودگیهای شهرها وترافیک به کلی حل میشه لازم به یاد آوریست همه به این امر آگاه هستیم ولی برطبل باطل می کوبیم وشهامت تصمیم درست را نداریم مثل چشم هم چشمیهای ازدواج همه ازآن می نالیم ولی شهامت کارمهم وعا قلانه راکه دورریختن رسومات جاهلی را نداریم وبا کمال تأسف مثل گمراهان دور خودمان می چرخیم به امید روزی که همه سرعقل بیائیم وتصمیم عاقلانه بگیریم وآن را عملیاتی کنیم وآحاد مردم ازثمره شیرین آن بهره مند بشویم  انشاءاللهتاريخ : دوشنبه 5 خرداد1393 | 0 | نویسنده : حسین ملایی |

بنام ایزد یکتا

رشد وتعالی کشورها چگونه ممکن می شود این سئوالی است که درطول تاریخ  ذهن هرفرد ازافراد بشر را به خود مشغول می کند ولی پاسخ های متفاوت دریا فت ی کند ولی بهترین وعملی ترن پاسخ این سئوال این است که ملتها امورات کشورخودشان را ازبین کسانی برگزینند که عاقل ترین وبادرایت ترین افراد جامعه باشند دوم اینکه ازمنتخب خودشان حمایت کنند واز آنها به نحو شایسته ای پشتیبانی کنند سوم اینکه مسئولین کشور توانائی ها ی با القوه  کشور را بشناسند وتونائی آن را داشته باشند که آنهارا بفعلیت برسانند یعنی خود باوری وپس ازآن اولویت بندی صحیح دراستفاده ازتوانائی ها مثلا کشورخودمان ایران درزمینه های مختلف سزاوار شکوفا شدن دارد ولی تنها چیزی که کم دارد عقل جمعی است که باعث هدررفت امکانت شده است ما سرمایه کا فی ازپول گرفته تا نیروی خلاق وتحصیل کرده وکشور با میانگین سنی جوان  دراختیار داریم ولی فکر بکار گیری امکانات نداریم البته داریم منتها فرصتها را افراد ناتوان  اشغال کرده اند وبعضا باتملق وچاپلوسی به حفظ جایگاه خودشان می پردازند همه میدانند که تنها راه رشد وتعالی کشور درزمینه رفاه اجتماعی افزایش تولید است وبرای موفقیت درتولید باید درزمینه تولید کالاهای استراتژیک  سرمایه گذاری کرد تولید موادغذائی ازضروری ترین هاست خدارا شکر کشورما زمینهای حاصلخیز نیروی کارارزان ازهمه مهمتر چهارفصل که بخشهائی اززمینهای کشور قابلیت کشت چند باره رادارن برای مسئولین کشور چه ننگی ازاین بالاتر که محصولات کشاورزی  ازکشورهای دیگر وارد می کنیم درحالی که زمینهای خودمان لم یزرع معطل مانده است تولید گوشت وفرآورده های لبنی یکی ازفابلیتهای کشوراست که دراین زمینه هم حرفی برای گفتن نداریم راه چاره این است که دولت بجای گسترش شهرها که همچون چاه ویل همه سرمایه کشوررا می بلعد ولی مشکلات شهرها همچنان  باقی است سرمایه ها را به سمت روستاها سوق دهد ومشکلات کشاورزان را حل کند وچندین برابر بهره برداری کند  دولت قبل چه درفروش نفت وچه درزمینه هدفمند سازی سرمایه فراوانی بدست آورد ولی بجای بهره برداری صحیح ازاین سرمایه عظیم پول را دربین مردم درقالب یارانه تقسیم کرد این اقدام دولت یکی از اقدامات نابجا ی دولت قبل بود راه صحیح وعاقلانه تر این بود که سرمایه حاصل ازافزایش قیمت نفت وهدفمند سازی یارانه ها را به سمت تولید وبیمه سوق می داد وارزش این سرمایه  را به چندیدن برابر می رساند ولی با کمال تاسف  بیمه وتولید را قربانی کرد ونتیجه آن افزایش تورم وتعطیلی ویانیمه تعطیلی  کارخانه جات وافزایش بیکاری و... بود که دود آن به چشم مردم رفت وسالها باید تاوان آن اقدام غیر عقلائی را بپردازند .

ادامه دارد ...       تاريخ : چهارشنبه 24 اردیبهشت1393 | 20 | نویسنده : حسین ملایی |

امروز درمرجله دوم هدفمند سازی یارانه ها قرارداریم این درحالی است که مرحله اول آن را پشت سرگذاشته ایم مرحله اول بصورت ناقص اجرا شده ومشکلات عدیده ای را به ارمغان آورده است واقعیت این است که مرحله اول بجای هدفمند سازی یارانه ها هدرسازی بود با پرداخت یارانه به همه افراد اعم ازمتمکن وغیرمتمکن منابع را هدرداده واثرات سؤء خودش را روی بخش سلامت وتولید واشتغال برجای گذاشت ظاهر امر پرداخت پول به همه مردم امری است پسندیده که عده ای آن را عمل شجاعانه دولت قبل تعبیر می کرده اند من نمی فهمم فروش نفت وپرداخت وجه به مردم نیاز به چه شجاعتی دارد این راحت ترین کار وازهمه افراد عادی نیز ساخته است ونیاز به هیچ تدبیری هم ندارد تدبیر آن است که سرمایه را بهینه مصرف کنیم به این ترتیب منابع آزاد شده ناشی ازهدفمند سازی یارانه ها را برای مردم سرمایه گذاری کنیم واین نیاز به تدبیر دارد وخوشبختانه دولت تدبیر وامید با درایت قصد دارد این بار روش عقلائی را درپیش بگیرد ولو اینکه به ظاهر نارضایتی را دربین بخشی ازمردم ایجاد کند ومنتقدین با ناجوانمردانه ترین شیوه ازاین فرصت سؤ استفاده کنند وبا خیال خام خود ازاین نمد برای خود کلاهی ببافند غافل ازاینکه مردم ایران درمدت هشت سال گذشته آنهارا شناخته اند واین دایه های مهربان تراز مادر درطول هشت سال گذشته دربرابر رنج بیشمار ملت سکوت کرده بودند ولی امروزه که ملت آن هارا به حاشیه رانده است برای بازگشت به قدرت درحال دست وپازدن هستند امید واریم این آقایان بجای سنگ اندازی ومأیوس کردن مردم راهی را که منافع دراز مدت مردم درآن است رادرپیش بگیرند وبرای حفظ خون پاک شهداء وپاسداری ازنظام که ثمره خون صدها هزارشهید وجانبازی ده ها هزار تن ازملت دلیر ایران است بکوشندتاريخ : شنبه 23 فروردین1393 | 22 | نویسنده : حسین ملایی |
روز جمهوری اسلامی

 روزتعیین سرنوشت ملت ایران که از دست آوردهای  انقلاب اسلامی ایران است دراین روز ملت ایران با رأی بالا وقاطع به جمهوری اسلامی خط ومشی نظام مورد نظرخودرا ترسیم کرده اند البته دربدو امرجمهوری اسلامی با مخالفتهایی مواجه شد چه ازطرف سکولارها که باپسوند اسلامی مشکل داشته اند وچه بخش کوچکی ازبه ظاهر متد ینین که با جمهوری مخالفت داشته اند ومعتقد به حکومت اسلامی بوده اند نه جمهوری ولی امام خمینی «رضوان الله » با قاطعیت فرموده اند جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم ونه یک کلمه زیادتر امام چون به مردم باورداشت وبرای مردم نقش اصلی قائل بوده اند جمهوری اسلامی را برگزیده اند جمهوری یعنی نقش مردم درشکل دهی به نظام واسلامی یعنی تشکیل نظام براساس اسلام پس اسلامی تنها نظام سرازدیکتاتوری درمیاره وجمهوری تنها نیز سرازبی دینی وهیچ کدام ازاین دو با منطق اسلام سازگارنیست حضرت علی (ع) با وجود منصب امامت پس ازهجوم مردم خلافت را پذیرفت وخودش را برمردم تحمیل نکرد به هرحال امروز اززبان کسانی که درزمان انقلاب نقشی نداشته اند وبا امام هیچ نسبتی نداشته اند سعی درتحریف سخنان ومواضع آن معمارکبیر انقلاب دارند ومردم باید هوشیارباشند واجازه ندهند انقلابیون بعد ازانقلاب سرسفره انقلاب نشسته اند نظرات شخصی خودشان را به آن عزیز سفرکرده نسبت دهند وامام نشان داده اند دربیان نظرات خود ناتوان نبوده اند که عده ای امروز خودشان را سخن گوی آن عزیز سفرکرده جابزنند درپایان امروز فرخنده را به ملت رشید ایران تبریک وتهنیت عرض می کنم/   تاريخ : سه شنبه 12 فروردین1393 | 0 | نویسنده : حسین ملایی |تاريخ : سه شنبه 20 اسفند1392 | 22 | نویسنده : حسین ملایی |

میلاد عقیله بنی هاشم

ولادت باسعادت بانوی قهرمان کربلا وروز پرستار را خدمت فرشته های نجات وزحمت کشان پرستار تبریک وتهنیت عرض می کنم واقعیت این است که این بانوی فداکاررا نمی شود درصحنه پرستاری منحصرکرد چرا آن حضرت درتمامی عرصه های دفاع ازاسلام ومیراث گرانقدر رسول الله مشارکت تام وکمال داشته اند که اوج آن صحنه عظیم عاشورای کربلا است آن حضرت نه تنها پرستار بلکه نقطه اتکای بازماندگان حادثه تلخ عاشوری نیزبوده اند نه تنها نقطه اتکابلکه پاسدارخون شهدای کربلا نیزیوده است ودرتمام لحظه های اسارت جانانه ازخون پاک شهدای دشت نینوی حراست کرد وپیام ابا عبدالله الحسین (ع) را به طور شایسته به مردمان تمام تاریخ ابلاغ نموده آیا می شود درباره این درگرانبها سخن گفت قبل ازسخن گفتن درباره چیزی یاکسی اول باید آن را شناخت ولی چه کسی می تواند چنین ادعائی کند پس عجز خودم را با صدای بلند اعلام میکنم وازهمه پوزش می طلبمتاريخ : جمعه 16 اسفند1392 | 0 | نویسنده : حسین ملایی |

به نام خدای غفار

قدرشناسی یکی ازصفات پسندیده ای است که هم انسانی است وهم مطابق با تعالیم اسلام است کسانی که بدون چشم داشتی برای آسایش ورفاه دیگران همه داشته خودشان را درطبق اخلاص نهاده اند همواره شایسته تقد یر وقد رشناسی هستند شهداء گرانقدر وجانبازان سرافراز وزندانیان سیاسی دوران ستم شاهی ازجمله افرادی هستند که همه ی ملت ایران  مدیون جانفشانی آنان هستند درزمان طاغوت دراوج خفقان کمترکسی بود آسایش خودشان را با چیزی دیگری ولو بدست آوردن آزادی عوض کنند اما افرادی اندکی بوده  اند که با حضرت امام همراهی کنند ومبارزه با استبداد واستعماررا پایه گذاری کنند یادگارگرامی امام خاطره ها دارد ازمظلومیت یاران امام حتی دربین حوزویان ازجمله اینکه می فرمایند اگر کسی مقابل ما درحرکت بود به محض مشاهده ما راه خودشان را کج می کرده اند که با ما روبرو نشوند ولی با اینحال یاران امام خسته  نشده اند وبه مبارزه خود ادامه داده اند تا کم کم روز بروز برتعداد مبارزین افزوده شده  وبه حول قوه الهی انقلاب اسلامی ملت ایران پیروز شدوپس ازپیروزی انقلاب وعده الهی محقق شد که پس ازنصرت الهی مردم فوج فوج به انقلابیون پیوسته اند  تا اینجا نه تنها ایرادی نداشته بلکه جزو محسنات هم به حساب می آید عیب کار زمانی است که افرادی که بعد ازپیروزی به انقلابیون پیوسته اند ازسابقون جلو زده اند حتی ازانقلابیون دوران سخت مبارزه پیشی گرفته اند  وسعی درحذف تدریجی آنان دارند واین ناسپاسی وقدرنشناسی یکی از زشت ترین رفتاری است که متأ سفا نه ازبعضی آدم های جاه طلب سرمیزند جالب اینکه ازاین مدعیان امروز درزمان سخت مبارزه هیچ نشانی نبود امید واریم که عدّه ای برای چند روز زندگی دراین دنیافانی شرافت انسانی خودشان را زیرپا نگذارندتاريخ : چهارشنبه 7 اسفند1392 | 21 | نویسنده : حسین ملایی |

بنام خدای کریم

انسان به خاطراینکه خلیفة الله روی زمین است باید برای رسیدن به مقام والای انسانیت دریک محدوده مشخص حرکت کند ولاقید وبی بند وبارنباشد به همین خاطرقصد دارم به بعضی ازبایدها ونبایدها به صورت گذرا وآنچه به ذهن می رسد رابازگو کنم اولا دین خواهی درفطرت انسان نهاده شده است وانبیاء برای هدایت درست این خصیصه انسانی مبعوث به رسالت شده اند کسانی که ازدعوت انبیاء سرباززده اند ازجاده اصلی منحرف شده وبه جای خدای حی قا در به پرستش بت که ساخته دست بشربوده حتی قادربه حفظ خودش نبوده روی آورده اند که به جزبدبختی ثمری برای آنها نداشته است وما ها ادعا داریم مسلمانیم فقط صرف ادعا چیزی را ثابت نمی کند مسلمان واقعی کسی است که مطیع اوامرالهی باشد وازچیزهائی که ازطرف خدانهی شده پرهیزکند یکی ازآنها خدمت به خلق خداست فارغ ازهردین ومسلک که باشند چون رضایت خدا دررضایت خلق خداست ودوم پرهیزازآزاررساندن به مخلوقات خداست این آزاربه هروسیله ای که باشد فرقی ندارد ولو بازبان وقلم ونمایش و... که باشد موجب خشم خداوند می شود امروز درجمهوری اسلامی باکمال تأسف باید عرض کنم هتاکی وتمسخردیگران چه دربین عامه مردم وچه دربین سیاست مداران به یک پدیده زشتی تبدیل شده است که همه آنها ناشی ازجاه طلبی وتکبر ونخوت است این عادات زشت که همه تریبونها ورسانه هارا دربرگرفته دربین عامه مردم عکس العمل زشتی رابرجای گذاشته همه فراموش کرده اند آن پیغمبرالهی که همگی افتخارپیروی ازآورادارند فرمود مسلمان نیست کسی که دیگران ازدست وزبان او درامان نباشد البته موارد مردم آزاری زیاد است پرداختن به همه آنها ازحوصله مراجعه کنندگان خارج است ولی باید توجه داشته باشیم بسیاری ازرفتارپیش وپاافتاده ما که حتی شاید فکرش رانکیم درقالب مردم آزاری می گنجد مثلا عبورازچراغ قرمز چه راننده وچه عابرپیاده ایجاد سروصدا وراهبندان حتی رعایت نکردن نوبت دیگران و...همه اینها تجاوزبه حقوق دیگران ودرزمره مردم آزاری می گنجد یکی ازتأکیدات اسلام امانت داری است حفظ امانت مردم وظیفه هرمسلمانی است مخصوصا کسانی که به نمایندگی ازمردم امورات حکومت را دردست دارند بازهم باکمال تأسف هرازگاهی می شنویم یک مفسد یزرگ اقتصادی با تبانی وسؤه استفاده ازبیت المال حالا یادستگیرشده ویافراری شده یا کسانی که به عنوان کارمند درادارات اگر کم کاری کنند فقط به فکرتلف کردن وقت باشند این هم خیانت است یا دانش آموزی که درمدارس دولتی اگرتنبلی کند وفضای مدرسه رااشغال کند وپول بیت المال را که برای گسترش علم ودانش اختصاص یا فته را هدر دهد این هم خیانت است خلاصه پارتی بازی ورعایت نکردن قوانین درهمه امور چه دراستخدام وچه درواگذاری ومزایده ها ومناقصه ها همه اینها وموارد بیشماردیگر درخیانت می گنجد اگرمقررات اسلام درتمام شؤن زندگی ماساری وجاری بشود مسلما همه ازشیرنیهای آن بهره مند خواهیم شد وعلاوه براین اجرای قوانین اسلام درتمام شؤن زندگی سبب نزول برکات الهی خواهد شد همه گرفتاریهای وتلخکامی های امروز ما ناشی ازدروی ازاسلام است وبس به امید روزی که مسلمانان عالم بیدارشوند وبه اصل اسلام برگردند وزمینه را برای ظهور یوسف فاطمه مهیا کنند ومردم جهان شهد شیرین حکومت اسلامی واقعی را باتمام وجو بچشند وبشریت به گمشده خود دست پیداکند وانشاءالله خدای سبحان ما روسیا هان راجزو سربازان آن حضرت قراردهد آمین یارب العالمین     تاريخ : دوشنبه 28 بهمن1392 | 0 | نویسنده : حسین ملایی |

بنام خدای رزاق

سبدکالا این روزها نقل محافل شده عده ای به دنبال دریافت آن هستند عده ای هم درباره آن بحث می کنند وگروهی فرصت طلب هم ازاین فرصت برای تضعیف دولت استفاده می کنند خواستم پیرامون همین موضوع مطالبی به عرض برسا نم اصل کمک های دولتی به مردم کاری پسندیده با درنظرداشت کرامت انسانی نیست بهتراین است که کشوری مثل ایران بامنابع سرشارخود نباید فقیری داشته باشد که نیا زمند کمک باشند زیباتراین است که آحاد جامعه باداشتن کسب وکار قادربه تأمین مایحتاج خود باشند ولی با توجه به این که رسیدن به این نقطه آرمانی نیازمند فرصت زیاد وتدبیرلازم است، دراین شرائط نباید تهیدستان را به فراموشی سپرد آنهائی که دولتمردان را به توزیع فقرمتهم می کنند درک درستی ازاین واقعیت ندارند که افراد بیشماری بااجرای ناصحیح قانون هدفمند یارانه ها دچارفقر ونوسان درزندگی شده اند چه بسیارکارخانه جات وکارگاههای تولیدی که به تعطیلی کشیده شده اند درقبال آن هزاران کارگر شغل ومنبع درآمد خودراازدست داده اند وبه خیل افراد نیازمند اضافه شده است دولت چاره ای جز دست گیری ازاین افراد وافراد مشابه که درآمد آنها کفاف قوت لایموت آنهارا نمی دهد نداشت دلیل آن صفهای طویلی است که درجلو محل توزیع کالا ایجاد شده است برای رسیدن به نقطه مطلوب نیازمند عزم جدی دولت واراده ملی هستیم مردم با تغیر نگرش خود وصرفه جوئی ودولت مردان با پرهیز ازکارهای بیهوده ( مثل اختصاص بودجه های کلان به مؤسسات گوناگون که همه مشغول موازی کاری هستند وبرای جذب بیشتر بودجه با یکدیگر مسابقه گذاشته اند ) وصرفه جوئی جدی درمصارف وپرهیزازدادن هدایا ازجیب ملت به اشخاص وبازرسی کل کشور با رسد معاملات مزایده ها مناقصه هاواعتبارات بانکی وجلو گیری ازفساد وتباه کردن بیت المال وهدایت درست منابع بانکی به سمت تولید  واصلاح قانون مالیات واصلاح بیمه ها و....قادرخواهند بود ملت ایران را به حدی ازرفاه برسانند که نه تنها نیازمند کمک دولت نباشند بلکه باعزت نفس وحفظ کرامت انسانی به زندگی شرافتمندانه خود ادامه دهند      تاريخ : شنبه 19 بهمن1392 | 20 | نویسنده : حسین ملایی |
 تاريخ : شنبه 12 بهمن1392 | 20 | نویسنده : حسین ملایی |

بنام الله پاسدارخون شهیدان

فرارسیدن دهه مبارکه فجروورود شکوهمند معمارکبیرانقلاب حضرت امام خمینی (قدس الله نفسه الزکیه ) به میهن عزیز مان ایران را به همه مسلمین جهان بویژه به ملت شریف ایران تبریک وتهنیت عرض می کنم ملت مجاهد ومبارز ایران به رهبری وهدایت حضرت امام خمینی (ره) مبارزه جانانه ای را با رژیم ستمشاهی آغازکرده است وعلی رغم زندان وشکنجه های وحشیانه وشهادت عزیزترین فرزندان این ملت ازپای ننشستند ومبارزه خودرا تاپیروزی نهائی ادامه داده اند وروز 22بهمن شاهد فروریختن کاخ استبداد ودرهم کوبیدن آخرین پایگاههای ستم شد این پیروزی مجانی به دست نیامده است دلاورانی همچون مرحوم طالقانی شهید غفاری وشهید سعیدی مرحوم آیت الله منتظری ومبارز خستگی ناپذیری همچون آیت الله هاشمی رفسنجانی آیت الله خامنه ای وهزاران مبارزی که بدون ادعا وبدون چشم داشتی فقط برای تحقق منویات رهبر کبیر انقلاب مجدانه تلاش کرده اند وامروز نظام جمهوری اسلامی 35 سالگی خودرا جشن می گیرد سؤالی که اکنون مطرح می شود این است که آیا ملتی که برای اهدافی مقدس قیام کرده به همه اهداف خود رسیده یاخیر برای پاسخ به این سؤال باید دید که ملت ایران با انقلاب خود به دنبال چه اهدافی بود شک نداریم یکی ازمهمترین اهداف ملت تشکیل نظامی که منطبق بااسلام باشد یعنی درآن نظام آزادی های مشروع ملت تأمین شود اراده واقعی ملت درتعین سرنوشت تضمین شود ظلم، وستم، ویژه خواری، استبداد، برچیده شود وعدالت برقرار وفرهنگ اسلامی درکشور حاکم شود و...... آیا این اهداف تأمین شد صادقانه باید عرض کنم خیر دلیل عمده آن این است که مقام ومنصب به خاطر جایگاه خود چه به لحاظ مالی وپرستیژ آن فساد آوراست وبشر دربرابر جذابیت های دنیائی ریاست، ضعیف وناتوان است به همین دلیل نظام دربخش های بسیاری نتوانست به اهداف خودش دست پیداکند بلی حرکت روبجلو شد دربخشهای زیادی رشد چشمگیر داشته ایم مثل سطح سواد ورشد علمی وصنعتی اگر درزمان طاغوت به قول معروف ایران فقط قادر بود آفتابه پلاستیکی بسازد امروز قادراست ماهواره به فضا بفرستد میزان مقالات علمی ایران چندین برابرشده است و....ولی نباید دلمان را به همین سطح ازرشد خوش کنیم وازسایر بخشهای مهمتر غافل بشیم مثل برقرای عدالت درهمه بخش هادرحاکمیت، دراقتصاد، درتریبونها، دراطلاعات و... حداقل دربخش حاکمیت فرهنگ اسلامی نه تنها رشد نکرده ایم بلکه به عقب برگشتیم دلیلش میزان جرم وجنایت ورشوه خواری کلاهبرداری وتشکیل پرونده های فراوان دردادگاهها ی سراسر کشور نشانگراین واقعیت است که دربخش فرهنگ به عقب برگشته ایم ودوم باکمال تأسف رواج بی اخلاقی بی سابقه دردرون حاکمیت که قطعا بخشی ازحاکمیت مقصر اصلی آن هستند به دلیل اینکه بعضی ازتازه بدوران رسیدها که درلحظات خطیرانقلاب نظیر مبارزه درزمان طاغوت ودرجنگ تحمیلی نقشی نداشته اند امروز برای حذف  رقبای خود به کثیف ترین شیوه ها دست یازیده اند درحالی که رقبای آنها غریبه نبوده اند بلکه کسانی بوده اند که درزمان طاغوت ودرجنگ نقش اصلی داشته اند وعجب تراینکه عده ای دردرون حاکمیت دربرابر رفتار تازه بدوران رسیده ها نه تنها عکس العمل مناسب نداشته اند بلکه خودشان را دراختیارتازه بدوران رسیده ها قراردادن وبلندگوی آنها شده اند درحاکمیت اسلامی عدالت باید درتمام شئون جامعه ساری وجاری باشد وارد کردن اتهام به رقبا که درهیج دادگاهی اثبات نشده ازطریق صداوسیما به افراد ولو اینکه متهم باشند درحالیکه برای طرف مقابل امکان هیچ گونه دفاعی وجود نداشته نه تنها با عدالت سازگاری ندارد بلکه خلاف شرع نیزهست وامثالهم که فراوان است. شک نداریم که مهمترین عامل بقاء نظام دربرابر سیل توطعه های استکبار جهانی همدلی وهمزبانی بین ملت ودولت بوده است فاصله افتادن بین ملت ودولت یعنی تضعیف نظام یعنی طمع کردن دشمنان  پس برای حفظ نظام کسانی که به حق یا ناحق تریبون ویا قلم دراختیاردارند یک بارشده برای خدا قدم بردارند وبرای همدلی واتحاد سخن بگویند وقلم بزنند وازتوهین وتکفیر دیگران که برادران ما واهل این آب وخاک هستند دست بردارند به امید عالم گیرشدن پرچم اسلام درسراسر گیتی با ظهور منجی عالم بشریت آمین یارب العالمین .    بدرود         تاريخ : جمعه 11 بهمن1392 | 16 | نویسنده : حسین ملایی |تاريخ : جمعه 11 بهمن1392 | 16 | نویسنده : حسین ملایی |

سفر به وادی مقدس 14

قسمت پایانی:

قبلا متذکر شده ام که کاروان جامعه المصطفی روزیکشنبه مورخه 92/09/01 وارد شهرمقدس کربلا شد ورود به شهرمقدس کربلا حال وهوای دیگری داشت چرا که کربلا قطعه ای ازبهشت است مکانی که هرعاشق اهل بیت سالهای سال چشم انتظار ورود به این شهر وزیارت صحن وسرا و بارگاه ملکوتی حرمین شریفین بود خدایا باورم نمیشه یعنی من وارد شهر عشق وایثارکربلا شده ام چه زیبا است قدم نهادن درمکانی که درروز عاشوری 61 هجری صحنه یکی ازدرخشان ترین ایثارگریهاوفدا کاری بود مردانی مردی که با خون پاک خود درخت تنومند اسلام را آبیاری کرده اند ازطرف دیگر قهرمان کربلا یعنی دختر علی مرتضی حضرت زینب کبری (س) با پاسداری ازخون پاک شهیدان پیام شهداء را به تمام نسل های بعد ازخودش رسانده است اگرچه شیرزن کربلا اسیر بود ولی ذلیل نبود چون شیردراسارت نیز شیر است ولی روباه درآزادی هم روباه است تل زینبیه یاد آور صحنه های روز عاشوری است وزینب کبری که بربالای تل زینبیه شاهد فداکاری وپرپرشدن عزیزانش بود چه بگویم چه می توانم بگویم زبانم قاصر است بنا چار می گذرم قرار بود کاروان جامعة المصطفی روز 92/09/05 ازکربلا به طرف نجف اشرف حرکت کند  ولی به دلیل اینکه زوار ثواب زیارت شب جمعه حرمین شریفین را درک کنند ازطرفی بخشی ازوسائل زوار درنجف باقی مانده بود بنا شد عده ای ازهمراهان برای انتقال بقیه وسائل زوار به نجف بروند وبقیه زوار ثواب زیارت شب جمعه حرم ابا عبدالله الحسین (ع) را درک کنند خلاصه اینکه ساعت 9 شب پس اززیارت حرمین شریفین ازکربلا به طرف مرز ایران حرکت کرده ایم وداع با شهر عشق چه قدر سخت بود دل کندن ازصحن سرای اباعبدالله ازاون سرزمینی که مطاف فرشتگان الهی است سرزمینی است که محل عبادت انبیاء واولیاء الهی است ولی به همه احوال چاره نیست باید ازسرزمین عشق دل کند فقط ازخدای متعال عاجزانه می طلبم باردیگر توفیق زیارت عتبات عالیات را قسمت من وهمه آرزو مندان کند انشاءالله  التماس دعا                                                   پایان   تاريخ : چهارشنبه 9 بهمن1392 | 20 | نویسنده : حسین ملایی |

سفربه وادی مقدس13

آثاروبرکات زیارت امام حسین .

پاداش زیارت امام حسین (ع) بسیارزیاد است ولی به چند آثاروبرکات زیارت ابا عبدالله (ع) به اختصا ر اشاره می کنم.

1-زوار هنگام زیارت سید الشهداء (ع) حضور پیامبر گرامی اسلام(ص) وعلی (ع) وجضرت زهرا (س) رادرک می کند.

2-پیامبرخدا (ص) به زیارت زائر حسینش می آید  

3- دربهشت کناررسول خدا می نشیند وبا او مرا فقت ومصاحبت می نماید

4-با شرا ئط خا صی گناها نش بخشوده می شود.

5-امیر المؤمنین دفع بلای دنیا وآخرتشان را تضمین می کند:

6-امامان معصوم اورا دعا می نمایند .

7-8-9-10-عمر انسان را زیاد می کند –باعث گسترش روزی می شود- مرگ اومعادل شهادت محسوب می شود-  با سعادت وخوشبختی واردعرصا ت محشر می شود.

11-دعایتان درزیرگنبد حسین (ع) مستجاب است

12- تربت حسین به بیماران شفا می بخشد

13- معادل هزارحج وعمره دارد.

14- پاداش زائران حسین (ع) آن چنان زیاد است که تمام انسانها درروزقیامت  آرزو می کنند ای کاش جزو زائران قبر آن حضرت بودیم

امام صادق (ع) می فرما ید:کسی ازپیروان ما باداشتن امکانات به زیارت امام حسین (ع) نرود، دین وایمانش ناقص می ماند! حتی اگراهل بهشت باشد،دربرابر زائران حسینی احساس حقارت وکمبودی می نماید!!

کیفیت زیارت بارگاه ملکوتی ابا عبدالله الحسین (ع) را درکتب مفصل به دست آورید.تاريخ : جمعه 4 بهمن1392 | 14 | نویسنده : حسین ملایی |

سفر به وادی مقدس 12

تزئینا ت حرم:

حرم امام حسین (ع) چندین باربازسازی وترمیم گشته است که بنا ی موجود ،ازآثار با قیما نده د وره صفوی وقاجارمی باشد. دراین میان گنبد آمام (ع) به وسیله شاهان صفوی،و طلا کاری آن به دستور آقا محمد خان قاجارصورت گرفت کاشی کاری وبرخی تزئینات حرم ازجمله آثارهنرمند ان ایران است به ویژه دراین سا لهای اخیر، تشرف زائران ایرانی باعث رونق وآبادانی مزارهای مبارک گردیده است.

سایرمزارهای حرم :

به هنگام ورود به حرم ابا عبدالله الحسین (ع) از« باب القبله » دست چپ،رواق جنوبی،ضریح کوچکی رامشاهده می نمائیم  که مزار «حبیب  بن مظهر= مظاهر» است این مکان مقدس به فاصله حدود 10 متردرجنوب غربی ضریح سید الشهداء (ع) قرارگرفته است.

حبیب بن مظاهر دروقت شهادت 75 سال داشت اوازیاران واصحاب باوفای رسول اکرم(ص) وامیرالمؤمنین(ع) بود ودرجنگهای جمل >صفین ونهروان دررکاب مولا شرکت داشت ودرتقوی وخود سازی سرآمد روزگاربود حافظ قرآن بود وهر شب یک ختم قرآن انجام میداد وحضرت ابا عبدالله پرچمی را درکربلا برافراشت وفرمود صاحب آن می آید سرانجام حبیب بن مظاهر به همراه غلامش وارد سرزمین کربلا شد .حضرت به استقبال او شتا فتوحضرت زینب (س) به پیغام سلام وخوش آمد گوئی داد وامام حسین (ع) درمرگ او متأثرشد

قتلگاه :

محل شهادت امام حسین (ع) راقتلگاه می گویند این مکان مقدس درجنوب غربی حرم مطهر وحنوب رواق غربی، نزدیک مرقد حبیب بن مظاهربه شکل زیر زمین کوچک دیده می شود

 پیامبران و زیارت امام حسین (ع)

روایات بسیاری دربا ره زیارت حرم مطهر امام حسین توسط انبیاء الهی وارد شده که فقط به روایت ازامام سجاد (ع) اکتفاء می کنم آن حضرت فرمود «هرکس دوست دارد تمام 124 هزار پیامبر باوی مصافحه نمایند  شب نیمه شعبان به زیارت امام حسین (ع) شرفیاب شود  که همه آنان دراین شب با اذن خدا به زیارت وی می پردازند.

ملائکه در زیارت سید الشهداء(ع):

ملائکه ازهنگام تولد  امام حسین (ع) با وی انس گرفته ودرطول زندگی دنیوی با او بودند وبعد ازشهادت آن حضرت نیز کنارقبرش کنارقبرش را ترک نمی کنند،ضمن زیارت ودعا، برای زائرین حضرتش استغفار می نمایند .

امام صادق (ع) فرمود 4هزار ملک به ریاست « منصور ملک »پیوسته درکنار قبر امام حسین (ع) به زیارت می پردازند، اززائرین حسینی استقبال وبه هنگام مراجعت بدرقه می نمایند،اگر مریض شوند عیا د تش می کنند.  

پیامبر گرامی اسلام فرمود ای حسین :هرکس تورا زیارت کند من نیز روز قیامت  به زیارت او می آیم  (علل الشرایع ص460) علاقه مندان به کتب مفصل مراجعه کنند      ادامه داردتاريخ : سه شنبه 1 بهمن1392 | 22 | نویسنده : حسین ملایی |

سفربه وادی مقدس 11

حرم با صفای امام حسین (ع)

حرم باصفای امام حسین (ع) درمرکز شهرمقدس کربلا قرارگرفت، دو مناره بلند وگنبد عظیم وطلائی آن، نظر هر زائر عاشق را به خود جلب می کند.اطراف حرم ،با صحن های وسیع ودلگشا وبا دیوارهای بلند وآجرنما فضای نورانی وآرا ستگی آن را مضاعف می سازد، وهزاران زائر حسینی را درخود جای می دهد.

این صحن ها ازسطح خیابانهای اطراف دو سه متر پائین تراست وبا 14 تا 16 پله زائرین محترم را به داخل صحن ها هدایت می کند.

درهای ورودی صحن ها:

صحن های حرم مطهر،مجموعا د ه د روازه ورودی دارد، شمال وجنوب حرم هرکدام د ود ر،شرق وغرب آن هر یک سه دردارد که نام درب ها بد ین قرا ر است :

جنوب حرم: با ب القبله دروسط، باب الرجاء نزدیک به جنوب شرقی.

شمال حرم: ازطرف شما ل غربی به طرف شما ل شرقی به ترتیب : باب السد رة، وباب ا لسلام.

سمت شرق حرم: ازطرف جنوب شرقی به طرف شمال شرقی به ترتیب : باب الحاجات،باب الشهداء، باب الکرامه.

سمت غرب حرم :ازطرف حنوب غربی به طرف شمال غربی به ترتیب : باب الزینبیه،باب الرأ س، باب السلطا ن

ابوا ب ورودی ازصحن ها به حرم :

چنانچه تقدیم شد، اطراف حرم را صحن ها فرا گرفته، ومعمولا مقابل درهای ورودی صحن ها، درهای ورودی داخل حرم به چشم می خورد.

 درهای ورودی ازسمت جنوب، مقابل باب القبله 3در، ازشمال 1در،ازطرف شرق مقابل باب الشهداء 2در،ازطرف غرب مقابل باب الرأس2در،

ساختمان داخل حرم:

مرقد مطهر امام حسین (ع) درمیان «گنبد خانه»  به صورت شش ضلعی قرار گرفته، واطراف آن را رواق های زیبا وبا صفا تشکیل می دهد.

دربخش شرقی «گنبد خانه» فضای نورانی مقابر دسته جمعی شهدای کربلادیده می شود که درحنوب این فضا پنجره نقره ای قراردارد که نام مبارک یاران امام دربالای آن درج گرد یده، ومورد توجه وزیارت عشاق می باشد ناگفته نماند قبر شریف حضرت علی اکبر پائین پا درمیان ضریخ امام حسین (ع) درآن بخش دوضلعی اضافی قرارگرفته ،وجسد تیرخورده شیرخواره روی سینه نازنین پدر می باشد (بعضی ها قبرعلی اصغر رابابرادرش علی اکبریکی میدانند)

                                     ادامه داردتاريخ : یکشنبه 29 دی1392 | 18 | نویسنده : حسین ملایی |

سفربه وادی مقدس 10

فضیلت شهرکربلا:

تأسیس شهرکربلا اگرچه به نیمه دوم قرن اول هجرت برمی گردد،ولی آوازه آن حتی برشهرهای دیگر جهان مقدم است. تمام پیا مبران ازجمله رسول خدا(ص) ازطریق«جبرئیل» ازاین شهر وحواد ث آن آگاه بودند.آینده حسین (ع) ویاران اورادراین خاک می دانستند. درقرآن مجید حد اقل چند آیه دراین رابطه آمده است، ازجمله درداستان حضرت موسی بن عمران (ع) می خوانیم:جون آن حضرت به آن کوه رسید، ازهمان سمت راست «بقعه مبارکه» ازشجره ویژه اعلان شد: ای موسی! من هستم پروردگارجها نیان (سوره قصص آ یه 30)

امام صادق (ع) می فرماید مراد ازشاطی الواد فرات ومنظورازبقعه مبارکه «کربلا» وازشجرة»وجود پیامبرخدا می باشد  ویادرفضیلت کربلا اززبان مبارک امام زین العابد ین (ع) می خوانیم که خداوند کربلا را حرم امن ومبارک انتخاب نموده پیش ازآنکه کعبه را به حرمی برگز یند البته روایت درخصوص فضائل کربلا بسیاراست ولی می گذریم

تربت کربلا:

یکی ازامتیازات سالارشهیدان بر تمام انسانهای دیگر،حتی ازپیامبران وامامان ،تربت مقدس آن حضرت است !زیرا خوردن خاک حرام است،وخوردن تربت هیچ پیامبر وامام معصوم به جزامام حسین (ع) جا یز نیست،  چنا نچه پیامبر خدا می فرمایند:هرکس خا ک بخود وبمیرد موجب قتل خود شده است ازامام رضا (ع) نیز روایت شده که می فرمایند خوردن خاک مثل خوردن میته، خون،گوشت خوک حرام است، جز تربت قبر امام حسین (ع)، که آن برای شفای بیماران ومحافظت ازنگرانیها سفارش شده است (فروع کافی ج6ص246)

چهارویژه گی ازامتیا ز امام حسین (ع)

«محمد بن مسلم ازشا گردان برجسته امام باقر(ع) وامام صادق (ع) ازهردو بزرگوار نقل می کند که فرمودند : خداوند دربرابر شهاد ت امام حسین (ع) چهار امتیاز برای آن حضرت اختصا ص داده است:

1 امامان  معصوم راازذریه اوقراردهد.

2  تربت قبرش راسبب شفای بیماران  بنماید.

3 دعا هارا درکنار قبر وزیرگنبد ش مستجاب گرادند.

4 ایام مد ت زیارت را جزو عمر به حساب نیاورد.

(جامع  احادیث شیعه ج12 ص528)

شیوه استفا ده ازتربت کربلا:

زیدبن ابی أسا مة شحام می گوید:درخدمت امام صادق (ع) بود یم ناگاه حضرت فرمودند: خداوند تربت امام حسین راشفای بیماران، امان خائفان قرارداده ،هرکس خواست ازتربت  پاک کربلا تبرک جوید، آن راببوسد،برچشمانش بگذارد،یرسروصورتش بکشد، آن گاه دعای مخصوص به آن را تعلیم داد (وسائل الشیعه ج10ص409،ح5) تاريخ : جمعه 27 دی1392 | 19 | نویسنده : حسین ملایی |

سفربه وادی مقدس 9

روز دوم ازساعت 6صبح به همراه دیگردوستان به خیل راهپیمایان پیوسته ایم وپس ازطی مسا فتی به تیر 1102رسیده ا یم وشب دوم را درچاد ر که ازقبل برای زوار آماده شده بود استراحت کرده ایم وصبح پس از استحمام وقرائت نمازصبح به سمت قبله گاه عشق یعنی کربلای معلی حرکت کرده ایم وحدود یک ساعت به اذان ظهر به شهر مقدس کربلا رسیده ایم همان طور که قبلا یا د آورشده ام درطول مسیر همه نوع امکانات که همه ما یحتا ج راهپیما یا ن را تأمین می کرد آماده بود من باب مثا ل افرادی برای دوخت کفش افرادی برای ما سا ژدا د ن زوا ر برای تعمیر ویلچر معلولان وسالخوردگان ویا تعمیرکا لسکه خردسالان وجایگاه های متعد د برای استحما م واستراحت موقت و...  

کربلا سرزمین عشق وعرفا ن

سرزمین مقدس کربلا،درجنوب غربی نجف به فاصله 80 کیلومتر واقع شده است آغازین بنای شهری این سرزمین عرفان به ایام شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بر می گردد که دهم محرم سنه 61 هجری اتفاق افتاد وشهرت آن را جهانی کرد،وبهای تربت آن را آن چنان مضاعف ساخت که هیچ تربتی به آن نمی رسد! استان کربلا،به مرکزیت این شهرجزو استانهای آبادعراق است زیرا حرم باصفای سیدالشهداءوبرادرش حضرت ابوالفضل وسایرشهداء کربلا، به این شهررونق وزیبائی خاصی بخشید، وسالانه ملیونها زائر دلباخته وجان برکف را پذ یرا می باشد.

ازسوی دیگر وجود رودخانه های مختلف ومنابع آبی، به ویژه رودخانه «الحسینیه» که شعبه ای ازآب فرات است، درآب وهواوکشتزارهای شهری بسیارمؤثراست وباغها ونخلستانهای زیادی را فراهم کرده است.

فلسفه نامگذاری:

نام کربلا ازدو واژه «کرب» و«بلا» ترکیب شده،وبه معنی محل غم واندوه وبلا می باشد.وبرای تلفظ آسان یکی ازحرفهای « ب» حذف شده است.

نامگذاری این شهرتوسط جبرئیل به پیامبران گذ شته ورسول اکرم (ص) ابلاغ شده بود، وازاین طریق همه آنان متأ ثر شده بودند، زیرا همگی می دانستند شهادت امام حسین (ع) ویارانش ،ومصائب اهل بیت دراین نامگذاری مؤثربوده است.                                                       

ادامه دارد
تاريخ : پنجشنبه 26 دی1392 | 20 | نویسنده : حسین ملایی |

سفربه وادی مقدس 8

سفربه شهرنجف اشرف وزیارت بارگاه ملکوتی مولای متقیان حال وهوای دیگری دارد درآستانه اربعین حسینی شیفتگان وعا شقا ن آن امام مظلوم ازاقصی نقاط دنیا خودشا ن را به عتبا ت وازجمله شهرمقدس نجف رسانده اند بنده به همراه بخشی از کاروان جامة المصطفی دردارالحکمة آیت الله حکیم مستقرشده ایم چند روز درنجف بوده ایم وصبح روز جمعه ازشهر نجف به خیل عظیم زا ئران حرم حسینی که پیاده به سمت کربلا معلی درحرکت بوده اند پیوسته ایم قبل ازآن یادآور می شوم دل کندن ازنجف وحرم باصفای مولا بسیاردشواربود خصوصا اینکه هنگا م حرکت کاروان ما دعای شریف ند به ازحرم مطهردرحا ل پخش بود دراون حال ازخود بیخود شده ام وخلاصه اینکه باچشم اشکبار حرم مولا را ترک کرده ام امیدوارم که تا عمرم به پایان نرسیده باردیگر توفیق زیارت عتبا ت را پیدا کنم بگذ ریم حرکت اقیا نوسی ازعاشقان اهل بیت به سمت شهر مقدس کربلا که من قطره ای بسیارکوچک ازاون اقیانوس هم به جساب نمی آ یم  بسیارباشکوه وبا عظمت ونشانگراین حقیقت است که ا گر خفا شان شب پرست تمام توان خودشان را بکاربگیرند قادرنخواهند بود کوچکترین خراشی به چهره حقیقت بکشند فقط عرض خود می برند و زحمت ما میدارند اگرغیرازاین است پس چرا بمب گذاری ها وکشتارزوار ابا عبدالله الحسین (ع) و تهدیدا ت دشمنان قسم خورده اهل بیت با اون همه پشتیبا نا ن قدا ره بند شان نتوانسته کوچکترین خللی دراراد ه شیعیان  دنیا وحتی برادران اهل سنت ما ایجاد کنند پس چراغ حقیقت به کوری چشم وهابیت پلید ومزدور استکبار وسا یر دشمنان اهل بیت روز بروز پرفروق تر جهان ظلمت زده را روشن خواهد کرد وتمام رشته های جنایتکاران را پنبه خواهد کرد هیچ نویسنده ای وهیچ گوینده ای وهیچ تصویربر داری قادرنیست عظمت کاروان عاشقان اهل بیت (ع) را به تصویر بکشد ازچی بگم ازشور وحرارت زوار امام حسین (ع) یا ازمهمان نوازی بسیار شایسته برادران عراقی ما درطول مسیر حتی ازداخل شهرنجف  موکب های پذ یرائی اززوار تا کربلا به طول بیش از80کیلو متر بدون وقفه ادامه داشت تمامی زوا ر هیچ گونه کمبودی را احساس نکرده اند ازبرکت امام حسین (ع) پذیرائی ورتق وفتق امور با هیچ گونه مشکلی مواجه نشد خصوصا اینکه کشور عراق که با التهابهای داخلی رنج می برد تدارک ا ین همه جمعیت کاربسیاردشواری است کشوری مثل عربستان با آن همه اهن تلوپش قادرنیست نیمی ازاین جمعیت را پذیرائی کند طبق آمار بیست وهفت ملیون زوار در اربعین امثا ل به عتبات مشرف شده اند تأ مین امنیت ،خوراک واسکان این همه جمعیت درحالت عادی غیر ممکن است ولی ملت با سخاوت عراق هرکد ا م گوشه ای  از کار را برعهده گرفته  وآبرومندانه مراسم امثال را اداره کرده اند البته شاید نارسا ئی درگوشه ای احساس شد ه باشد که طبیعی است باید وضعیت داخلی کشورمیزبان را نیز درنظرداشت بگذریم کاروان ما بعدا زحدود 33کیلو متر پیا ده روی درموکب سیدا لشهداء (تیر463) شب را استراحت کرده ا یم   شب سردی بود ولی میزبان عراقی بسیاربا محبت واحترام با کاروان برخورد کرد پذ یرا ئی ورختخواب د رحدعا لی بود بنده وصف سخاوت مردم عراق را شنیده بودم ولی دراین سفر گوشه های آن را با چشم خود دیده ام خلاصه عرض کنم ترافیک پذیرائی اززوار به حدی بود که ما ترجیح می دادیم دورازموکب ها مسیر خودمان را ادامه بدهیم تا زودتر به مقصد برسیم ادامه با شد برای قسمت بعد /     

 تاريخ : چهارشنبه 25 دی1392 | 19 | نویسنده : حسین ملایی |

سفربه وادی مقدس 7

مسجد جامع کوفه وفضیلت آن

مسجد جامع کوفه نخستین مسجد عراقی است که درسال 17هجری قمری به دست «سعدوقاص»سردارفاتح جنگ (بین عراق واسلام ) ساخته شد .این مسجد عظیم به مساحت 12760مترمربع،وبه طول 116متروبه عرض 110مترآغازین بنای شهرکوفه راتشکیل می داد.این مسجد باعظمت با دیوارهای بلند ومرتفع بدون سقف ،درزمان امیرالمؤمنین (ع) مرکزحکومتی واداری آن سروررا تشکیل می داد وکارهای سیاسی، وفرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،رزمی ،و....همگی ازاین جایگاه مقدس ریشه می گرفت.درزمان خلفای عباسی نیزبسیارمورد توجه بود بویژه سرسلسله آنان «ابوالعباس سفاح» همین مسجد را مقرحکومت وخلافت قرارداد،وبعدها درزمان «منصور دوانیقی» به بغداد منتقل شد.

هم اکنون این مسجد 6 دروازه دارد :

1 «با ب کنده» دربخش جنوب غربی

2-3 «باب مسلم ابن عقیل »وباب «هانی بن عروه » میانه دیوارشرقی که مسجد را به صحن مرقد مقدس آنان متصل می سازد

4 «باب الحجة » جدید التأ سیس به نام مبارک امام زمان (عج) ،میانه دیوارغربی

5-6باب اصلی مسجد دردیوارشمالی (شمال غربی )به نام «ثعبان» = اژدها معروف به «باب الفیل» وباب «الرحمة» درجوارآن )

ناگفته نماند نماینده جن ها به صورت اژدها ازدروازه «ثعبان» وارد شد وبرای پرسش احکامی به خدمت مولا علی(ع)  آمده وجواب مسئله راگرفت، ویک معجزه دیگر برمعجزات آن حضرت افزود ولی «معاویه» که دشمن خونخوار آن حضرت بود،برای پوشاندن این معجزه ،نام این دروازه را عوض کرد وبه «باب الفیل نامگذاری نمود،والآن به همین نام معروف است !

درفضیلت مسجد کوفه بابررسی احادیث اهل بیت (ع) نشان میدهد که آنان برکوفه ومسجد کوفه وحتی مردم کوفه بیش ازسایرجاها وشهرها ومردم آنان عنایت دارند لذا با صراحت می فرمایند : خداوند ولایت مارا برمردم جهان عرضه نمود، دراین میان مردم کوفه پیشتاز می باشند (کامل الزیارات ص167وبحارج100)

مسجد کوفه مقامات واعمالی دارد که زواردرمقامات مربوطه به راز ونیاز ونماز می پردازند که بخشی ازمقاما ت مسجد کوفه عبارتند ازمقام حضرت ابراهیم،مقام خضرنبی ،دکة القضاء، بیت الطشت،دکة المعراج،مقام النبی آدم ،مقام جبرئیل،مقام امام زین العابدین،مقام حضرت نوح،منبرمسجد کوفه مزار مسلم بن عقیل ،مرقد هانی بن عروه، ومرقد مختار، ومقامات دیگر مسجد که هرکدام نمازودعای مخصوص به خود دارد ومسجد سهله واعمال مسجد سهله و فضیلت مسجد سهله ومسجد صعصعة بن صوحان مسجد حنانه مسجدزید بن صوحان،آرامگاه کمیل،آرامگاه میثم تما ر خانه امیرالمؤمنین (ع) مقام یونس بن متی آرامگاه زیدبن علی بن الحسین (ع) آرامگاه ابراهیم الغمر ازنسل امام حسن مجتبی(ع)  وجد سادات طباطبائی،دارالعمارة یاقصرعبرت آموزش ، همه اینها بخشی ازعظمت شهرکوفه را ومردم آن را نشان می دهد که امیداوریم همه آرزو مندان توفیق زیارت عتبات پیداکنند انشاءالله /  

 تاريخ : دوشنبه 23 دی1392 | 20 | نویسنده : حسین ملایی |

سفربه وادی مقدس 6

کوفه ومزارهای آن  

1 شهرکوفه

شهرکوفه درشمال نجف به فاصله 10 کیلومتر،جنوب بغداد به فاصله  155کیلومتر،جنوب حله (بابل) 60 کیلومترواقع شده است (حله درمسیر بغد ا د به کوفه می باشد) این شهرنخستین شهراسلامی است که درتاریخ 17 هجری قمری به دست «سعدوقاص»که نقش فرماندهی درفتح ایران وعراق داشت بنا گردید ودرتاریخ 36 هجرت  زمان امیر المؤمنین به عنوان پایتخت جهان اسلام برگزیده شد وجمعیت وآباد ا نی آن رو به فزونی گذاشت، ومردم ایران که علاقه مند مولا علی (ع) بودند به این شهرمهاجرت نمودند وآمارجمعیت این شهررا به یک ملیون نفررساند ند ولی امروز عنوان شهری ندارد،بلکه یکی ازبخش های شهرمقدس نجف به حساب می آید درحالی که نجف ازتوابع کوفه بوده است .

چرااین شهررا کوفه می گویند؟

درزمان عرب بنای دایره ای راکوفه می گویند، چون بنای ساختمانی این شهرمدورودایره ای است، به این جهت این شهررا کوفه می گویند البته درزبان روایات درموارد زیادی این سرزمین را کوفان نامیده اند ازجمله درحدیثی ازا مام باقر(ع) می خوانیم (مَسجِدِ کوفانٍ رَوضةٌ مِن ریاضِ الجَنَّةِ) مسجد کوفه باغی ازباغهای بهشت است دراین حدیث کوفه باواژه کوفان آمده  

فضیلت کوفه

شهرکوفه درطول تاریخ،روزگاربالا وپائین داشت، اگر یک روز پایتخت عالم اسلام بود، وبه وجود امیرالمؤمنین وحکومت او ،وپایتختی خویش نازمی کرد، روزگاری دیگر هدف تهاجم وچپاول ستمگران تاریخ بوده ومردم ان ،روزانه صدها وبیشتر ،ازدم تیغ «زیاد بن ابیه » و«معاویة بن ابی سفیان » و «مصعب بن زبیر»و«حجاج بن یوسف ثقفی»و... می گذشتند!

مولا علی روزی خطاب به کوفه فرمود: ای کوفه عزیز! روزگار بد تورا درآئینه میبینم، که ستمگران تورا مانند « چرم عُکا ظ» دست به دست به هرسو می کشانند ،تورا پایمال می کنند ،جنبش ها رابرایت تحمیل می نمایند،ولی به یقین می دانم که هرکه بسوی تو سوء قصد نماید، خداوند اورابه بلائی گرفتا ر ویا کشنده ای رابراو مسلط می  سازد پیامبرگرامی اسلام (ص) با اشاره به سوره تین می فرماید خداوند متعال ازمیان تمام شهرهای جهان چهار شهررا برگزیده وبه عظمت آنها سوگند یاد می کند ..مرادازتین ،مدینه ،اززیتون »بیت المقدس ،وازطورسنین ،کوفه ازبلد امین مکه است ودرجای دیگرمی فرماید :کوفه اشرف وسرورعربها،نیزه وابزارد فاعی دین، گنج وخزانه ایمان است

فضایل مردم کوفه:

اگرچه درلسان عرفی ازمردم کوفه خاطرات تلخی باقی مانده  است ولی براهل دقت مخفی نیست که آنها همواره درجنگهای جمل صفین ونهروان توابین وخروج مختارو...طرفداراهل بیت بوده اند مولای متقیان باتمام وجود ازاهل کوفه تشکرنموده می فرماید:ای مردم کوفه شما ازبهترین مسلما نان هستید محبت شما به پیامبرخدا وفرزندان او بیش ازدیگران است  یا امام صادق (ع) می فرماید هیچ مرد می به اندا زه مردم کوفه به ما محبت نمی کندودرجای دیگر می فرماید مکه حرم خدا مدینه حرم پیامبر کوفه حرم امیرالمؤمنین است برای اطلاع بیشتر به منابع مربوطه مراجعه فرمائید ./تاريخ : شنبه 21 دی1392 | 23 | نویسنده : حسین ملایی |

سفربه وادی مقدس 5

حرم مولا مدفن انبیاء

حرم مولا امیرالمؤمنین درشهرمقدس نجف بنا بعض روایات مأ من ومد فن صدها اولیا وانبیاء است وسالها پیش ازشهادت علی (ع) احترام این حرم ملحوظ بود چرا که هدف وانگیزه رسالت تمام پیامبران آسمانی طبق حدیث نبوی(آن هم ازطریق محدثین اهل سنت )همگی همگی برای رسیدن به ولایت آن حضرت بوده ودرعظمت این مرقد آمده است درخاک نجف مردی بزرگواردفن می شود که اگراوبخواهد ازتمام اهل محشر شفاعت کند موردپذیرش پروردگارواقع خواهد شد.

مدفن آدم ونوح (علیهما السلام)

روضه امیرالمؤمنین علاوه برجسم پاک آن حضرت حداقل جسد شریف دوپیامبربزرگ حضرت آدم وحضرت نوح را نیزدربردارد روایا ت زیادی این ادعا رابه ثبوت می رساند:ازجمله درحدیث معتبری مفضل ازامام صادق (ع) نقل می کند که فرمودند:«هرگاه قبر امیرالمؤمنین علی (ع) رازیارت نمودی بدان درهمانجا استخوانهای حضرت آد م وبد ن شیخ الانبیاء نوح نبی رانیززیارت نمود ی )ودردنباله حدیث آمده که مفضل ازحضرت توضیح خواست که چگونه جسد آد م  به نجف منتقل شده است درحالی که خبرمرگ اواز مکه ودرکنار بیت خدا به گوش می رسد ؟ فرمودند آری نوح به هنگام طواف کعبه ازجانب خدا به اوالهام شد!وارد ریا شود وتابوت آدم رابرداشته به کعبه طواف دهد ...سپس جسد آدم رادرکشتی گذاشته ،سرانجام دروسط مسجد کوفه به زمین نشست وجسد را د رنجف د فن کرد ابو بصیرازامام صادق (ع) پرسید امیرالمؤمنین را درکجا د فن کرد ید؟ فرمود:  درمرقد ومد فن پدرش حضرت نوح (ع) فضیلت  زیارت حرم مطهر مولا بسیارفراوان است که برای آگاهی لازم است به منابع مربوطه مراجعه کنند

قبرستان وادی السلام

گورستان وادی السلام دربخش شمال شرقی نجف ودرمسیرکوفه به کربلا باوسعت بیش از بیست کیلومتر مربع واقع شده ومی توان گفت بزرگترین قبرستان حهان است

مقام حضرت امام صادق ومقام دیگری بنام حضرت حجت (ع) دربخش پایانی این گورستان مورد زیارت وتوجه زایان می باشد ،معروف است که آن امامن دراین جایگاهها نمازخوانده اند

همچنین دربخش ورودی این وادی ،بارگاه حضرت هود وحضرت صالح دیده می شود که مؤمنین ومسلمانان به زیارت آنان میپردازند .

ازاما م صا دق (ع) روایت است که هرمؤمنی درشرق وغرب  دنیا بمیرد روح وی رابه گورستان وادی السلام می آورند .

مد فن علماء ومراجع تقلید درنجف

خاک پاک نجف به برکت مرقد مطهرمولا پیکرپاک مراجع تقلید وعلمای بزرگ واساتید حوزه ها ومحققین اندیشمند رادرخودجای داده که به اسمامی بعضی ازبزرگان اشاره کوتاه خواهیم داشت شیخ طوسی (ره) علامه بحرالعلوم، علامه حلی، شیخ مرتضی انصاری،آخوند خراسانی، شیخ محمد حسن نجفی، صاحب کتاب وزین جواهرالکلام، مقدس اردبیلی، سید محمد کاظم یزدیصاحب عروة الوثقی، آیت الله حکیم ، آیت الله خوئی، ،بهبهانی ، آقاضیاء عراقی، شاهرودی، شیخ عباس قمی، میرزای نائینی، علامه امینی ، سیدمصطفی خمینی، ودهها بزرگواردیگر ادامه سفر درشهرنجف اشرف  درقسمت بعدی  ا نشاء الله .تاريخ : پنجشنبه 19 دی1392 | 23 | نویسنده : حسین ملایی |

سفر به وادی مقدس4

درادامه سفرنامه درشهرنجف به موقعیت شهرنجف واماکن مقدس این شهرهمچون حرم مولای متقان ومزارها ومساجد نجف می پردازیم /

دروازه های حرم:

اطراف حرم راصحن های وسیع بادیوارهای بلندبه ارتفاع 17متر که خاطرا ت تلخ حملات وهابیهای شکست خورده را د رسال 1221و1223 تداعی می نما ید این صحن ها دارای چهاردروازء بزرگ می باشند :

1-باب الذهب ازسمت شرق که بزرگترین درها می باشد

2- باب الفرج یاباب السلطانی درسمت غرب که بعدها ساخته شد

3-باب الطوسی درطرف شمال

4-باب ا لقبله در طرف جنوب  

درها ی ورود ی به داخل حرم،مقابل دروازه های صحن قرارگرفته،که معروفترین آنها ازایوان طلا می باشد که دوگلدسته حرم را درطرفین خود دارد

موضع الاصبین؟

اگربه مرقد مقدس حضرت توجه کامل داشته باشیم ضریح دروسط فضای باز ساختمان حرم،به صورت مربع به طول وعرض 13مترقرارگرفته،که عاشقان ولایت به طواف آن می پردازند هرسمت ضریح به پنج بخش تقسیم شده،چون ازبالای سر به طرف جنوب و پیش روی حضرت طواف می کنیم، درپایان بخش دوم ضریح درسمت پیش رو،جای دوانگشت که مزین به «جواهر» شده است را می بینیم که به «موضع الاصبین» معروف است وداستان آن بدین قراراست :

شخصی به نام «مرة بن قیس» ازحکمرانان ستمگر تاریخ عرب روزی اوازآباواجداد خود سخن به میان آورد،ازسرگذشت آنان توضیح خواست ؟درجواب گفتند:بخش بسیاری ازآنان به دست «علی بن ابیطالب (ع)»کشته شدند مرة بن قیس ازمدفن حضرت علی (ع) پرسید؟ حرم اورادرنجف الاشرف نشان دادند اوبی درنگ سپاه خودرافراهم کرد،با2000نفرسواره وهزاران نفرپیاده نظام واردنجف شد ،مردم نجف به مقابله برخواستند و6روزبه جنگ خود ادامه دادند ولی دربرابر سپاه پرتوان مرة شکست خورده ومرة وارد حرم مولا شد وشروع به تخریب نمود!وگفت توپدران مراکشتی ؟دراین هنگام ازهمان مکان دوانگشت مانند دوشمشمیرخارج شد ومرة راازوسط دونیم کرد، ونیمه های بدن او همزمان به سنگ تبدیل شد که آنها را درکنا ر راه برای عبرت ستمگران قرارداد ند که بعدها آن ها راد زد ید ند .....

به نقل ازماضی النجف وحاضرها ص232

 

 

 

 تاريخ : سه شنبه 17 دی1392 | 21 | نویسنده : حسین ملایی |